Steun equivalent aan het leefloon

Het equivalent leefloon is een financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon (omdat je niet aan de voorwaarden van de RMI-wet voldoet, bijvoorbeeld qua verblijfsstatus), maar wel beschikken over onvoldoende bestaansmiddelen.

Voorwaarden

 • Een werkelijke verblijfplaats in België hebben
 • Beschikken over een verblijfsvergunning
 • Je bent meerderjarig (minstens 18 jaar of ouder). Als je minderjarig bent heb je ook recht op leefloon als je gehuwd bent, als je een kind ten laste hebt of als je zwanger bent.
 • Je hebt te weinig bestaansmiddelen.
 • Je bent bereid om te werken, tenzij dat niet gaat om medische redenen of om billijkheidsredenen.
 • Je moet je rechten op andere sociale uitkeringen laten gelden. Het OCMW gaat na of je recht hebt op werkloosheidsuitkering, tegemoetkoming gehandicapten, …

Het OCMW kan eventueel ook andere voorwaarden koppelen aan de toekenning van het equivalent leefloon met het oog op maatschappelijke integratie.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

Je krijgt een bewijs van je aanvraag. De sociale dienst van het OCMW voert een sociaal onderzoek uit en gaat na welke inkomsten je hebt, hoe je gezinssituatie is. Dit gebeurt door een maatschappelijk assistente aan wie je ook vragen kan stellen.

De maatschappelijk assistente nodigt je uit om naar het Sociaal Huis te komen en brengt je ook een huisbezoek.

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst beslist binnen de 30 dagen of je recht hebt op een equivalent leefloon of andere vormen van financiële steun.

Bedrag

Het bedrag waarop u recht hebt, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën.

 1. Categorie 1: Samenwonende
  Wanneer je met iemand samenwoont met wie je de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, word je beschouwd als samenwonende. Dat moet niet noodzakelijk met jouw partner zijn.
 2. Categorie 2: Alleenstaande
  Wanneer je alleen woont, word je beschouwd als een alleenstaande.
 3. Categorie 3: Samenwonende met gezinslast
  Wanneer je minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste hebt, word je beschouwd als samenwonende met gezinslast. Als je in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.

Via deze link kan je de actuele bedragen van de verschillende categorieën raadplegen.

Meebrengen 

 • identiteitskaart of verblijfsvergunning
 • huurcontract
 • inschrijvingsbewijs VDAB
 • beslissing RVA
 • loon, uitkering of pensioen (strookje/uittreksel)
 • kinderbijslag (strookje/uittreksel)
 • betaalbewijs gas/elektriciteit en huur
 • spaargelden (uittreksels/bewijzen)
 • onroerende voorheffing K.I.
 • rekeningnummer
 • rekeninguittreksels